- Dovoz
- Prodej
- Montáž
602 346 036
267 914 820
Kontakt

AUTOFÓLIE LLUMAR

Automobilové fólie LLumar byly vyvinuty pro náročné podmínky aplikace na prosklené plochy automobilů. Jsou více jak dvojnásobně odolné oproti jakékoli jiné značkové fólii na sklo. Ochrana proti UV záření je zabezpečena aplikací inhibitorů UV záření i do hmoty okenní folie a nejen do lepidla, jak je tomu u levnějších typů autofólií. Zvyšuje se tak jak stabilita barev, tak životnost okenních fólií.


Zadejte nezávaznou poptávku nebo dotaz

Fólie na okenní skla automobilů - autofólie

Po změně legislativy upravující požadavky na světelnou propustnost okenních skel motorových vozidel (zák. 56/2001 Sb. a vyhl. MDS CR 301/2001) předložila firma Middex Agency s.r.o., jako výhradní dovozce fólií na sklo LLUMAR na území České republiky, Zkušebně silničních motorových vozidel (autorizovaná osoba č.213) k provedení zkoušek pro schválení technické způsobilosti fólie LLUMAR, určené k instalaci na boční a zadní skla motorových vozidel. Ověřována byla světelná propustnost, mechanická pevnost, odolnost proti otěru a rozlišování barev světelných signálů. Na základě výsledků zkoušek vystavilo Ministerstvo dopravy a spojů na tyto fólie atest č. 2755.
 

 

nahled 2

platnost osvědčení č. 2755 prodloužena rozhodnutím
č.j.: 247/2017-150-SCH2 do 31.12.2019


 

Automobilové fólie na sklo LLUMAR byly vyvinuty pro náročné podmínky aplikace na prosklené plochy automobilů. Při jejich výrobě jsou používány pouze okenní fólie z ultračistého polyesteru, s patentovanou technologií mimořádně odolné povrchové ochranné vrstvy SR proti mechanickému poškození, více jak dvojnásobně odolné proti jakékoliv jiné značkové fólii na sklo. Další výhodou je vrstva kvalitního lepu HPR, která zaručuje dokonalou pevnost spojení se sklem ve všech klimatických podmínkách, takže na fólii se netvoří nežádoucí bubliny a praskliny. Při výrobě okenních fólií LLUMAR je použita mimo jiné nejmodernější technologie metalizování, tzv. sputtering, zabezpečující absolutní barevnou stálost fólie na skle po celou dobu její životnosti. Ochrana proti UV záření je zabezpečena aplikací inhibitorů UV záření i do hmoty okenní fólie a nejen do lepidla, jak je tomu u levnějších typů fólií na sklo, čímž se zvyšuje jak stabilita barev, tak životnost okenních fólií. Fólie na sklo se instalují na vnitřní stranu oken automobilů.
 

 

Na okenních fóliích umístěných ve výhledu řidiče
(přední boční okna)
 

 

Na okenních fóliích umístěných mimo výhled řidiče
(zadní boční okna a zadní okna)

 

Značku LLUMAR rozhodně nenesou okenní fólie, které:


 

Stanovisko MD k úpravám skel vozidel

 

Vzhledem k tomu, že se objevují v provozu ve zvýšené míře vozidla, která mají provedeny nepřípustné úpravy zasklení ztemněním předních bočních skel a čelních skel, nebo jsou na těchto sklech používány neschválené reklamní a obdobné nálepky vydává odbor schvalování vozidel a předpisů Ministerstva dopravy (dále jen „ministerstvo“) toto stanovisko: Všechny úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti zasklení, je možné provádět pouze za dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43, resp. směrnicí 92/22/EHS a musí podle nich být schváleny. Podle těchto technických předpisů nesmí být celková propustnost světla čelního skla nižší než 75 % a celková propustnost světla předních bočních skel nižší než 70 %.

 

Dodržování výše uvedených technických požadavků je zajištěno při schvalování technické způsobilosti úprav ministerstvem za pomoci pověřených zkušeben a na mezinárodní úrovni homologací skel podle předpisu EHK č. 43. Ztemnění skel je provedeno buď výrobci vozidel již v prvovýrobě, nebo pak v provozu dodatečnou úpravou (kromě čelního skla, u kterého jsou jakékoliv dodatečné úpravy nepřípustné).
 

Tyto požadavky byly stanoveny s ohledem na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jestliže v důsledku zatemnění skel řidiči druhých vozidel a chodci nemohou rozpoznat řidiče a ztrácí tak možnost reagovat na jeho chování, je jasně porušeno jedno ze základních pravidel bezpečného provozu, tj. že řidič musí co nejlépe vidět a být viděn. Snižuje se i možnost rozpoznávat a reagovat na dopravní situaci za snížené viditelnosti.

Dodatečné úpravy provedené v souladu se schválením ministerstva musí pak být označeny na jednotlivých sklech nálepkou, kde vedle informacích o výrobku je i schvalovací značka ATEST 8SD xxxx.
 

Protože však bylo zjištěno zneužití a nesprávné použití schvalovací značky, je vždy nutná i kontrola technických parametrů skutečného provedení úpravy zasklení. Pro srovnání uvádíme, že při ztemňování v prvovýrobě např. u vozidel tovární značky ŠKODA je využito maximální povolené hranice, toto limitní zatemnění se blíží při běžném pohledu sklu čirému. Naopak, ztemnění, kdy řidič není ve vozidle vůbec vidět, odpovídá propustnosti 15 až 20 % a je nad jakoukoliv pochybnost (tj. není nutno provádět optická měření), že takové zatemnění neodpovídá příslušným předpisům. Minimální propustnost je stanovena jako celková. Z toho jednoznačně plyne, že je nepřípustné použít ztemňovací fólie i s vyhovující propustností na zasklení, kde již bylo provedeno ztemnění jinou technologií.
 

Základní závady vozidel ohrožující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích jsou uvedeny v ustanovení § 36 odst. 3 b) vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách povozu vozidel na pozemních komunikacích (dále vyhláška č 341/2002 Sb.), podle kterého je „ztemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo ztemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %“ hodnoceno jako závada, která ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a vozidlo nesmí být , s výjimkou nouzového dojetí užito v provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR při silničních kontrolách vozidel postupuje podle tohoto ustanovení.
 

Obdobně se postupuje podle vyhlášky MDS č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, kdy při pravidelné technické prohlídce v STK musí být nesprávné ztemnění skel hodnoceno jako vážná závada - typ B, která musí být ve stanovené lhůtě odstraněna.
 

Dále bylo zjištěno také používání bezpečnostních čirých fólií na čelních sklech. Tato úprava, jako i jakákoliv jiná dodatečná úprava čelního skla, je nepřípustná. Množí se i používání reklamních a podobných nálepek na sklech; pokud tyto nálepky nejsou schváleny ministerstvem, je nepřípustné je používat mimo případy uvedené v § 34 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb. Zrcadlové fólie nesmí být také použity na čelním a na předních bočních sklech vozidel. V ostatních oknech mohou být použity pouze zrcadlové fólie schváleného typu, které mají v obou směrech částečnou propustnost a jejich odrazová schopnost není zaměnitelná se světelnými zařízeními vozidel – odrazkami nebo jinými znaky používanými ve vyhlášce MDS č. 30/2001.
 

Podmínky zde uvedené jsou obdobně aplikovány ostatními státy a v případě jejich nedodržení při cestách vozidel do zahraničí lze očekávat uplatňování sankcí místními kontrolními orgány.
 

V rámci nově zahajovaných správních řízení ministerstvo dopravy zpřísňuje podmínky při schvalování technické způsobilosti pro organizace, které mají schválenou technickou způsobilost pro provádění úprav světelné propustnosti zasklení vozidel. Jde zejména o zpřísnění povinností označování provedených úprav. Držitelé Osvědčení o schválení nebo jejich pověřená montážní pracoviště mají povinnost upravené zasklení označit štítkem se schvalovací značkou (ATEST 8 SD xxxx) s číslem svého schválení, způsob úpravy a minimální celkovou propustností. Dále jsou povinni dodat majiteli vozidla dokument (Certifikát, osvědčení či typový list) ve kterém jsou uvedeny tyto údaje: Typ a výrobní číslo vozidla (VIN, č. karosérie), číslo schválení MD, způsob úpravy, minimální celkovou propustnost, vyznačení míst provedených úprav, datum provedení úpravy skel a podpis oprávněné osoby s razítkem montážního pracoviště.

 

Technický list AIR 75:

 

 


 

LA - style

LA – STYLE
Dodáváme jen v šíři 1,524 m. Délka návinu na roli je 30,5 m.

Označení fólie Typ fólie Zabarvení fólie Potlačená sluneční energie(%) Přenos světla
(%)
Odraz světla
(%)
Stínící koeficient Útlum UV záření (minimální)(%) Absorbce
(%)
LA 05 BK SR HPR autofólie šedozelená nejtmavší 44 7 - - 95 -
LA 15 BK SR HPR autofólie šedozelená tmavá 41 17 - - 95 -
LA 35 BK SR HPR autofólie šedozelená střední 34 36 - - 95 -
LA 50 BK SR HPR autofólie šedozelená světlá 29 49 - - 95 -

Fólie na okenní skla automobilů - autofólie

AT – Classic

Barvený polyester s inhibitory UV záření v lepu i ve hmotě a povrchem velmi odolným proti otěru. Nejoblíbenější řada autofólií LLumar. Dodáváme v šířkách 1,524 m, 0,762 m a 0,508 m. Délka návinu na roli je 30,5 m.

 

ATC – Esprit

Fólie této řady jsou variantou řady AT, ale jsou silnější, mají tloušťku 43 mikronů, čímž jsou vhodnější pro instalace bez vysklívání. Dodáváme v šířkách 1,524 m, 0,762 m a 0,508 m. Délka návinu na roli je 30,5 m.

Označení fólie Typ fólie Zabarvení fólie Potlačená sluneční energie(%) Přenos světla
(%)
Odraz světla
(%)
Stínící koeficient Útlum UV záření (minimální)(%) Absorbce
(%)
AT 05 GR SR HPR autofólie šedomodrá nejtmavší 45 5 5 0.63 99 54
AT 15 GR SR HPR autofólie šedomodrá tmavá 35 18 5 0.74 99 39
AT 35 GR SR HPR autofólie šedomodrá střední 35 34 6 0.73 99 38
AT 50 GR SR HPR autofólie šedomodrá světlá 26 53 7 0.85 99 26
AT 05 CH SR HPR autofólie šedozelená nejtmavší 41 5 8 - 99 -
AT 20 CH SR HPR autofólie šedozelená tmavá 37 22 6 0.73 99 42
AT 35 CH SR HPR autofólie šedozelená střední 32 37 6 0.78 99 35
AT 50 CH SR HPR autofólie šedozelená střední 26 53 6 0.85 99 26
ATC 05 GR SR HPR autofólie šedomodrá nejtmavší 42 7 8 - 99 48
ATC 15 GR SR HPR autofólie šedomodrá tmavá 39 16 8 - 99 43
ATC 35 GR SR HPR autofólie šedomodrá střední 30 40 6 - 99 31
ATC 50 GR SR HPR autofólie šedomodrá světlá 23 59 8 - 99 21
ATC 05 CH SR HPR autofólie šedozelená nejtmavší 44 5 8 - 99 53
ATC 15 CH SR HPR autofólie šedozelená tmavá 39 20 8 - 99 46
ATC 35 CH SR HPR autofólie šedozelená střední 33 37 8 - 99 39
ATC 50 CH SR HPR autofólie šedozelená světlá 29 54 8 - 99 30
AT 35 GN SR HPR autofólie zelená střední - olivová 39 36 5 0.7 99 43
AT 05 GR SR HPR autofólie šedomodrá nejtmavší 45 5 5 0.63 99 54
ATC 05 CH SR HPR autofólie šedozelená nejtmavší 44 5 8 - 99 53
AT 15 GR SR HPR autofólie šedomodrá tmavá 35 18 5 0.74 99 39
AT 35 GR SR HPR autofólie šedomodrá střední 35 34 6 0.73 99 38
AT 50 GR SR HPR autofólie šedomodrá světlá 26 53 7 0.85 99 26
AT 05 CH SR HPR autofólie šedozelená nejtmavší 41 5 8 - 99 -
AT 20 CH SR HPR autofólie šedozelená tmavá 37 22 6 0.73 99 42
AT 35 CH SR HPR autofólie šedozelená střední 32 37 6 0.78 99 35
AT 50 CH SR HPR autofólie šedozelená střední 26 53 6 0.85 99 26
AT 35 GN SR HPR autofólie zelená střední - olivová - - - - - -
ATC 15 CH SR HPR autofólie šedozelená tmavá 39 20 8 - 99 46
ATC 35 CH SR HPR autofólie šedozelená střední 33 37 8 - 99 39
ATC 50 CH SR HPR autofólie šedozelená světlá 29 54 8 - 99 30

Fólie na okenní skla automobilů - autofólie

ATR – Comfort

Dodáváme v šířkách 1,524 m, 0,762 m a 0,508 m. Délka návinu na roli je 30,5 m.

Označení fólie Typ fólie Zabarvení fólie Potlačená sluneční energie(%) Přenos světla
(%)
Odraz světla
(%)
Stínící koeficient Útlum UV záření (minimální)(%) Absorbce
(%)
ATR 05 CH SR HPR autofólie šedozelená nejtmavší 70 5 12 0.34 99 56
ATR 15 CH SR HPR autofólie šedozelená tmavá 53 15 10 - 99 54
ATR 20 CH SR HPR autofólie šedozelená tmavá 56 21 12 0.5 99 54
ATR 35 CH SR HPR autofólie šedozelená střední 51 38 14 0.56 99 45
ATR 50 CH SR HPR autofólie šedozelená světlá 44 55 8 - 99 45
ATR 05 CH SR HPR autofólie šedozelená nejtmavší 70 5 12 0.34 99 56
ATR 15 CH SR HPR autofólie šedozelená tmavá 53 15 10 - 99 54
ATR 20 CH SR HPR autofólie šedozelená tmavá 56 21 12 0.5 99 54
ATR 35 CH SR HPR autofólie šedozelená střední 51 38 14 0.56 99 45
ATR 50 CH SR HPR autofólie šedozelená světlá 44 55 8 - 99 45

Fólie na okenní skla automobilů - autofólie

LATI – Avantgarde

Dodáváme v šířkách 1,524 m, 0,762 m a 0,508 m. Délka návinu na roli je 30,5 m.

Označení fólie Typ fólie Zabarvení fólie Potlačená sluneční energie(%) Přenos světla
(%)
Odraz světla
(%)
Stínící koeficient Útlum UV záření (minimální)(%) Absorbce
(%)
LATI 05 LS SR HPR autofólie šedozelená nejtmavší 61 5 8 - 99 74
LATI 15 LS SR HPR autofólie šedozelená tmavá 57 18 6 - 99 73
LATI 35 LS SR HPR autofólie šedozelená střední 51 38 6 - 99 63
LATI 50 LS SR HPR autofólie šedozelená světlá 46 55 7 - 99 56

Speciální fólie \ Bezpečnostní fólie

Snižují riziko vykradení automobilu a při nehodě chrání před střepy. Zajištují ochranu zejména při bočním nárazu. Sklo se sice rozbije na střepy, ty však zůstanou přilepeny k fólii a nezraní posádku. Navíc pohlcují přes 96% UV záření.
 

Označení fólie Typ fólie Zabarvení fólie Potlačená sluneční energie(%) Přenos světla
(%)
Odraz světla
(%)
Stínící koeficient Útlum UV záření (minimální)(%) Absorbce
(%)
AIR 75 SR HPR speciální autofólie stříbrná velmi tmavá 39 73 9 - 99 46
AIR 80 BL SR HPR speciální autofólie velmi světlá, lehce modrá 44 77 - 0.64 99 47
AIR 75 SR HPR speciální autofólie stříbrná velmi tmavá 39 73 9 - 99 46
AIR 80 BL SR HPR - velmi světlá, lehce modrá 44 77 - 0.64 99 47
SCL SR PS 4 speciální autofólie čirá 16 89 8 0.97 95 10

Důležité informace